Dàng cho riêng dân giỏi Hóa
1 0
Hoc = Rớt
1 0
He is ........
0 0