Dàng cho riêng dân giỏi Hóa
2 0
Hoc = Rớt
2 0
He is ........
0 0