Khô lời, cạn lời :))
0 0
Ốc nuộc nào
0 0
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi
0 0
Làm giàu quá dễ :)
0 0